Kalkulačka čisté mzdy: zdravotní pojištění, zvýšení daně zaměstnanců v roce 2024 (2023)

Kalkulačka čisté mzdy: zdravotní pojištění, zvýšení daně zaměstnanců v roce 2024 (1) Od začátku roku 2024 by mělo vstoupit v platnost několik změn, které by mohly negativně ovlivnit výpočet mezd v práci. Nově bude zdravotní pojištění zaměstnanců činit 0,6 % z hrubé mzdy. Zvýšení daně ze mzdy o 23 % zaplatí více lidí. Některé slevy na dani vyprší.

V polovině května 2023 vláda předložila návrh podmínekdůchodové reformy,daňové reformya úsporný balíček.

Mnohé se mění a lze namítnout, že téměř všichni jsou z toho nešťastní (vláda rozšířila úsporná opatření tak, že se dotýkají všech od zaměstnanců přes firmy až po důchodce).

Navrhované změny musí projednat parlament ještě před začátkem letních prázdnin. Nakonec musí být změny schváleny na podzim roku 2023.

Navrhované změny by vláda ráda provedla tak, aby to mohla udělat většina lidí.začít platit od začátku roku 2024(ale některé se plánují začít postupně během několika příštích let).

Snížení čisté mzdy zaměstnanců od roku 2024

Navrhované změny zahrnují i ​​řadu problémů, které se zaměstnanců dotknou. A obvykle to nejsou pozitivní změny:

 • Zdravotní pojištění pro zaměstnance.= nová srážka 0,6 % z hrubé mzdy
 • Snížení limitu z důvodu zvýšení daně z dávek= 23% daň by se platila již z trojnásobku průměrné mzdy
 • Zrušení daňové uznatelnosti zaměstnaneckých benefitů
 • záznamy dodavatele– platba pojistného při příjmu nad 10 081 Kč (nebo od 16 130 Kč na různé dohody)
 • Zrušení a omezení některých slev na dani

Kalkulačka: Výpočet mzdy v roce 2024 po zavedení změn

Jak by to bylo, můžete použít následující kalkulačkuvýpočet čisté mzdypromítlo se do něj nové zdravotní pojištění zaměstnanců a snížení daňového stropu o 23 %.

 • Standardkalkulačku pro výpočet mzdy (čisté mzdy) v roce 2023 naleznete zde

Výpočet mezd 2024je pouze teoretická: změny ještě nebyly schváleny (jejich podoba se může změnit), nejsou ještě známy všechny parametry pro přesný výpočet mzdy v roce 2024 (průměrná mzda, minimální zdravotní pojištění atd.)

Nová srážka ze mzdy – Zdravotní pojištění zaměstnanců 2024

Od začátku roku 2024 by si zaměstnanci mohli začít držet více peněz. Kromě běžného sociálního a zdravotního pojištění (6,5 %, resp. 4,5 %) a daní (15 %, resp. 23 %) by se mohlo snížit i zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění zaměstnance musí činit 0,6 % z hrubé mzdy.

Vláda si od zaměstnanců slibuje, že takto bude moci vybrat až 13 miliard korun. Tato částka by každému snížila plat za odvoz domů. U zaměstnance s mzdou 35 000 Kč je to 210 Kč měsíčně (2 520 Kč ročně).

Zdravotní pojištění, v současnosti platí pouze zaměstnavatel. V rámci sociálního zabezpečení (24,8 %) odvádí na zdravotní pojištění 2,1 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Zvýšení daní 2024: více zaměstnanců bude platit o 23 % více daní

Některým zaměstnancům (vysoké mzdy) by se zvýšila i daň ze mzdy. Nejvyšší daňová srážka (23 %) by byla odvedena z příjmů nižších než současných.

V současné době je základní odvod daně 15 % (to by se nakonec nemělo měnit). Zvýšená daň se platí s vysokou hrubou mzdou:

 • Zvýšená daň ve výši 23 % se nyní platí ze čtyřnásobku průměrné mzdy (v roce 2023 to bude více než 161 296 Kč)
 • V roce 2024 se musí zvýšená daň ve výši 23 % platit již z trojnásobku průměrné mzdy(v roce 2023 by začínala od 120 972 Kč)

Odstranění a omezení daňových úlev v roce 2024

Některé by měly být zrušeny v roce 2024daňové slevya osvobození od daně. Daňová sleva na umístění dítěte do školky by měla být zrušena. Podmínky pro svatební slevu se mění (může ji uplatnit méně lidí):

 • Příspěvek na péči o dítě zanikne– aktuálně je to maximálně 17 300 Kč, naposledy bylo možné tuto slevu uplatnit v daňovém přiznání v roce 2024 (daně za rok 2023)
 • Daňová sleva pro ženy bude omezena– aktuálně je to 24 840 Kč, pokud má druhý z manželů příjem do 68 000 Kč ročně; podle nových podmínek by nárok existoval pouze v případě péče o dítě do 3 let věku (tedy např. o ženu na rodičovské dovolené)

Zrušení zaměstnaneckých výhod v roce 2024

Kabinet také plánuje zrušit daňovou uznatelnost zaměstnaneckých benefitů.. Vláda přímo neříká, že by měly být odstraněny, ale pokud si je společnosti nemohou odečíst z daní, s největší pravděpodobností ano.

Otázkou je, jak se firma prodá. Někteří by mohli vynahradit prošlé zaměstnanecké výhody zvýšením platu. Rozhodně by to ale nebylo v plném rozsahu.

Také mnoho společností by v roce 2024 stejně zvýšilo platy (inflace je stále vysoká). Pro většinu pracujících to tedy asi velká výhra nebude. Možná dostanou nějaké doplňky, ale celkové skóre to moc nezlepší.

Nový „bič“ pro zadavatele smluv: evidence smluv v CSSS

Kabinet také plánuje zavést registr lidí pracujících na dohodu. To by platilo zejména pro ty, kteří pracují na DPP (dohoda o provedení práce).

Aktuálně vyÚmluva DPP, příslušné sociální a zdravotní pojištěnípouze v případě, že příjem za měsíc přesáhne 10 000 Kč.

Lidé mohou mít například tři dohody (se třemi různými zaměstnavateli). Pokud zajistí, že žádný obchod nepřekročí limit, nebudou muset platit sociální a zdravotní pojištění (což je výhodné i pro firmy).

Napříště by se všechny smlouvy registrovaly u ČSSZ. A byly by dva limity, ze kterých by se pojištění platilo:

 • Pojištění se platí po konzultaci přípu zaměstnavatele bude příjem vyšší než 25 % průměrné mzdy(v roce 2023 by byl k pronájmuvíce než 10081 Kč)
 • Pojištění se platí po konzultaci příppokud je zaměstnavatelů více, celkový příjem přesáhne 40 % mediánu platu(v roce 2023 by byl k pronájmuvíce než 16130 Kč)

V mnoha případech se dohody stanou méně výhodné. Jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Počínaje rokem 2024 musí zaměstnavatelé nadále vyplácet zaměstnance na smlouvu a dovolenou. To firmám značně prodražuje práci na zakázku.

Neplacení sociálního pojištění za pracující důchodce

Původně vláda chtěla, aby pracující důchodci neplatili sociální pojištění(a zároveň by se jim už nezvyšovaly důchody za práci v důchodu).

V současné době platí pro pracující důchodce stejné podmínky jako pro ostatní zaměstnance. Sociální pojištění (důchod) se musí platit i během důchodu. Za tímto účelem mohou požádat o přepočet důchodu (zvýšení důchodu však bude poté velmi malé).

Původně vláda chtěla, aby pracující důchodci již nezadržovali příspěvky na sociální zabezpečení (a nemohli již žádat o přepočet).

Tato změna byla ale nakonec odložena a vláda se k ní chce v budoucnu vrátit.

Další změny v roce 2024

Výše uvedené změny však rozhodně nejsou to jediné, co vláda naplánovala na rok 2024. Je toho podstatně více:

 • DPH se změní– dojde ke sjednocení dvou sazeb (12 % a 21 %), u některých produktů a služeb to bude znamenat zdražení, některé mohou zlevnit (pokud ovšem obchodníci cenu skutečně nesníží)
 • Daně z nemovitosti rostou– v některých místech může být cena až dvojnásobná
 • Státní podpora na záchranu budov je postupně ukončena
 • Cena dopravních značek stoupá na 2300,- CZK
 • Minimální pojistné pro OSVČ se zvyšuje(minimální sociální pojištění se zvyšuje maximálně o 21 000 Kč ročně, ale více budou platit všichni zaměstnavatelé)
 • Firemní daně se zvýší (z 19 % na 21 %)
 • Podmínky pro právo na WW jsou zpřísněny
 • Velké změny se chystají až do důchodu.(zvýšení důchodového věku, zvýšení minimální pracovní doby, snížení důchodů a změna výpočtu, další podmínky a výpočet valorizace, omezení a snížení překlenovacích důchodů a další změny...)
 • Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit(rodičovský příspěvek) ve výši 50 000 Kč

Speciální nabídka:Máte hluboko do kapsy? Potřebujete ekonomickou injekci a nevíte, kde vzít peníze? Máme tu hodně -Půjčka i s exekucí na mzdu. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky:Nebankovní hotovostní půjčka až 150 000 Kč. Získejte výplatu ještě dnes. Možnost schválení pro každého žadatele.

Přečtěte si také:

Platová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy (platu).Nová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy (po odstranění superhrubé mzdy)Kalkulačka platů: Výpočet čistého zvýšení platu 2022

Jak se počítá platba,Jaká je minimální mzda v ČR?,Jaká bude minimální mzda v roce 2023?,Jaká je průměrná hrubá mzda v ČR v roce 2023?,Kalkulačka mezd 2023,Zdravotní pojištění zaměstnanců 2024,Plat 2024,Výpočet čisté mzdy - zdravotní pojištění,Výpočet čisté mzdy - práce na DPČ v roce 2023,Výpočet čisté mzdy: Práce na DPP v roce 2023,Výpočet čisté mzdy - sociální zabezpečení,Výpočet čisté mzdy - zdravotní pojištění,Výpočet čisté mzdy k 1.1.2023,Výpočet čisté mzdy online,Výpočet mezd 2024

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 08/07/2023

Views: 5251

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.