O desetitisíce více zaplatí OSVČ na důchodovém pojištění - Měšec.cz (2023)

O desetitisíce více zaplatí OSVČ na důchodovém pojištění - Měšec.cz (1)Autor:Depositphotos.com, Bez licence:spravovaná práva

Pojistné na penzijní připojištění zaměstnavatele stoupá. Co přesně se změní? Jaké budou nové minimální vklady a kolik si OSVČ za rok připlatí? Spočítali jsme, že opatřeními budou nejvíce trpět ti s nejnižšími příjmy.

Daně pro podnikatele se značně zvýší. Minimální záloha se totiž bude podle ministerstva práce postupně zvyšovatmariana jurekaPlatí 60 % OSVČ.

Platit minimální zálohy na důchodové pojištění bude mít podle Jurečky negativní dopad na jejich budoucí důchody. Pokud by podle něj podnikatelé platili celý život nízké zálohy, po 44 letech placení pojistného by podnikatelé mohli dosáhnout jen na důchod 10 686 korun (asi 60 % průměrného seniora). starobní důchod).

To pak lidi staví do situace, kdy je problematické žít na sociálních dávkách a spadají do našeho sociálního systému, když například přijdou žádat o tuto formu podpory,Ministr práce na oficiální tiskové konferenci vysvětlil, že vláda chce postupně zvyšovat minimální základ daně tak, aby po třech letech odpovídal přibližně výši minimální mzdy a od této hranice by se odečítaly minimální zálohy.Pokud je někdo v hlavním podnikání čtvrtý, pátý, šestý rok, tak si myslím, že by měl mít možnost vyplácet alespoň desátou minimální mzdu,Vysvětlil Jurečka s tím, že vláda věří, že těm, kdo se stanou OSVČ, se daně postupně během tří let zvýší, stejně jako současným OSVČ.

Čtěte také: Kolik si stejně jako současní důchodci naspořit na důchod?

Změny v základu hodnocení

zahájenoočekávané změny související s důchodykabinet chce do tří let postupně zvyšovat minimální daňovou sazbu na úroveň40 % průměrné mzdy, tedy přibližně na úrovni minimální mzdy.

OSVČ navíc musí platit pojistné minimálně ve výši z55 % ze základu daněmísto současných 50 %. Jde nakonec o zjednodušenou verzi, protože Jurečka chtěl původně stanovit část základu daně maximálně na 70 %. Jurečka paradoxně opatření zpružnil, což by se dotklo jen OSVČ s vyššími příjmy, novelu ponechal beze změny, což by výrazně snížilo kapsu podnikatelům s nižšími příjmy.

Jak se počítají vklady

Než přejdeme ke konkrétním výpočtům, je vhodné si připomenout, jak se určují zálohy pro OSVČ.

Při výpočtu záloh na důchodové pojištění se za příjem považuje základ daně za příslušný rok. Tento vyměřovací základ si mohou podnikatelé určit sami. Ale jen tak, aby alespoň aktuální základ daně odpovídal 50 % základu daně (který získáme jako příjem snížený o výdaje).

Zároveň však zákon stanoví minimální částku, pod kterou nelze zástavní práva snížit prostřednictvím minimálních záloh. Pokud tedy skutečný příjem ukazuje na investici pod minimem pro pojištění, musí podnikatel zaplatit alespoň minimální investici.

OSVČ, které vykonávají hlavní činnost, ji stanovíme na základě odpovídající minimální měsíční sazby daně.25 % průměrné mzdy.

Toto je částka pro letošní rok10081 Kč. Minimální zálohu pak vypočítáme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který po zaokrouhlení udává částku2944 korun českých.

V případě vedlejší činnosti je OSVČ povinna platit důchodové pojištění, pokud základ daně dosáhne tzv. rozhodné částky (93 387 Kč). Minimální měsíční vyměřovací základ pro mimopracovní činnost je pak stanoven ve výši 10 % průměrné mzdy, tj. 4 033 Kč. Minimální zálohu v tomto případě získáme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro vedlejší činnost, což po zaokrouhlení činí 1 178 Kč.

Čtěte také: Chystaná novinka pro seniory prošla změnou

Vyšší minimální vklady

Jak jsme uvedli výše, minimální vyměřovací základ je 25 % průměrné mzdy (40 324 Kč), tedy 10 081 Kč v letošním roce. Jurečka chce, aby se minimální sazba daně zvýšila tři roky po sobě o 5 % (každý rok o cca 600 Kč měsíčně), aby se nakonec dostala na úroveň40 % průměrné mzdy.

Při současné úrovni mediánu mzdy by novým minimálním základem byla částka po zaokrouhlení16130 Kča minimální vklad z toho odvozený by byl ve výši4710 Kč měsíčně.

OSVČ s hlavní činností platí po ztrojnásobení minimální zálohy 1 766 Kč měsíčně (dle aktuálních čísel).Vaše příjmy se tak zvýší o více než 60 % a budete platit pouze důchodové pojištění (opět s aktuálními čísly) ve výši 21 192 Kčvice ročně.

Na tiskové konferenci vlády jsme se pana Jurečky zeptali, zda se na změnu dívá optikou nízkopříjmových živnostníků, kteří ponesou navýšení minimálních vkladů.Z vlastní zkušenosti dobře vím, jak těžké je rozjet a udržet podnikání. Ale z pohledu důchodového systému a hlavně těch důchodů se opravdu musí něco změnit. Dnes ty penze dosahují něco přes 10 000 při platbě minimálních záloh. Kč. Pokud to necháme pokračovat, přiděláme těmto lidem v budoucnu větší a větší problém.informado por Jurečka para el servidor Měšec.cz.

Čtěte také: Důchodový systém nám exploduje do tváře. Které roky budou nejhorší?

Vyšší vklady pro všechny OSVČ

Jak jsme již zmínili, poplatky by se měly zvýšit, ale iOSVČ platí více, než je minimální pojistné. Jako útěcha je stanoven základ ve výši 50 % základu daně. Nově, vyměřovací základ musí být stanoven jako55 % ze základu daně.

Jak se připravujete na důchod? (možné více možností)

Příklady modelů

Pro lepší posouzení vlivu navrhovaných změn na jednotlivé příjmové skupiny jsme vypočítali tři příklady s různou úrovní měsíčního příjmu. Pro pohodlí a lepší srovnání všech OSVČ předpokládáme OSVČ s výdajovým paušálem 60 %.

Příjem 35 000 Kč měsíčně

OSVČ s měsíčním příjmem 35 000 Kč (420 000 Kč ročně) má měsíční základ daně 14 000 Kč Vzhledem k tomu, že skutečná sazba daně z příjmu je zde pod úrovní minimální sazby daně (a bylo by i v případě základ daně odpovídá 55 % základu daně), máme přesně minimum.

Nyní je minimální sazba daně 10 081 Kč. Váš měsíční vklad je na minimální úrovni, tedy 2944 Kč. Za celý rok zaplatíte na zálohách na důchodové pojištění 35 328 Kč.

Podle nových pravidel bude minimální kvalifikační základ 16 130 Kč a minimální vklad 4 710 Kč. Roční daň se proto zvýší z 35 328 Kč na 56 520 Kč. Penzijní pojištění si tedy platíte pouze ročněo21192Kč více. (Bez ohledu na to, zda budete vydělávat více nebo ne).

Příjem 55 000 Kč měsíčně

OSVČ s měsíčním příjmem 55 000 Kč (660 000 Kč ročně) má nyní daňový základ 22 000 Kč a daňový základ 11 000 Kč, měsíční záloha je v tomto případě 3 212 Kč. na zálohách na důchodové pojištění zaplatí 38 544 Kč.

V případě vynulování základu daně na 55 % základu daně by to bylo 12 100 Kč a nová měsíční záloha by činila 3 534 Kč. Podnikatel by ale musel platit alespoň zákonné minimum a platit tak 4 710 Kč měsíčně, respektive 56 520 Kč ročně, stejně jako jeho kolega, jehož příjem se pohybuje kolem 20 000 Kč. Nejnižší Kč měsíčně.

Roční daň by se tedy zvýšila z 38 544 Kč na 56 520 Kč, pak byste si platili pouze důchodové pojištění.o 17976 Kč více. Paradoxně by se mu tedy odvody zvýšily méně než jeho kolegovi, který má měsíční příjem 20 tisíc. nižší Kč.

Příjem 80 000 Kč měsíčně

OSVČ s měsíčním příjmem 80 000 Kč (960 000 Kč ročně) má základ daně 32 000 Kč a sazbu daně 16 000 Kč, měsíční záloha je v tomto případě 4 672 Kč. Za celý rok zaplatí na zálohách na důchodové pojištění 56 064 Kč.

V případě vynulování základu daně na 55 % základu daně by to bylo 17 600 Kč a nová měsíční záloha by činila 5 140 Kč. Podnikatel by tedy platil o něco více, než je minimální záloha a platil by podle nových podmínek 61 680 Kč ročně.

Roční daň by se tedy zvýšila z 56 064 Kč na 61 680 Kč. Na důchodovém pojištění bych zaplatil o 5 616 Kč více. Daně by se vám tedy zvýšily zdaleka nejméně, přestože váš příjem je 45 tisíc. Kč měsíčně vyšší než OSVČ s nízkými příjmy.

Dá se tedy říci, že nová pravidla úpravy budou mít větší dopad na OSVČ s nižšími příjmy. Podnikatelům s vyššími příjmy se zálohy zvyšují s vyšším základem (55 % ze základu daně), efekt je však menší. OSVČ s opravdu vysokými příjmy, u kterých se výrazněji projeví vyšší daňový základ, se tato změna jistě nedotkne, stejně jako těch, kterým se zvýší odvody na důchodové pojištění o 60 %.

Pokud však již mluvíme o vyšších příjmech, připomínáme, že se rozšíří skupina poplatníků, na které se bude vztahovat vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob. Nově to platí pro lidi s příjmem čtyřnásobku mediánu platu. Znovu se bude vztahovat na ty, kteří mají příjem ve výši trojnásobku průměrné mzdy.

Čtěte také: Spořicí balíček: Jaké daně se vám zvednou?

Přečtěte si všechny díly seriálu.Změny v důchodovém systémunebo to následujteRSS

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 21/07/2023

Views: 5249

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.