Podpora v nezaměstnanosti 2023: přísnější podmínky pro opakovanou podporu | finanční časopis (2023)

Od začátku roku 2023 se maximální podpora v nezaměstnanosti zvyšuje na 22 798 Kč. I minimální podpora se zvyšuje. Vláda nyní také navrhuje zpřísnit podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti (přísnější podmínky budou platit zřejmě od roku 2024).

Od začátku roku 2023 zzvýšil maximální podporu v nezaměstnanosti na 22 798 Kč(za rekvalifikaci je to maximálně 25 549 Kč). Skutečná podpora ze strany úřadu práce je však podstatně menší. Nezaměstnaní dostávají od státu v průměru 10 012 Kč (asi 12 % lidí dostává podporu jen asi 4 500 Kč).

Od roku 2024 se musí zpřísnit podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.Kdo bude chtít podporu dostávat opakovaně, bude muset pracovat minimálně delší dobu. Stát omezí situace, kdy lidé žádají o podporu znovu (opětovně žádat až po krátké době v novém zaměstnání).

Chystané změny by se však neměly týkat těch, kteří přijdou o práci po dlouhé službě. Celková doba (za kterou je podpora vyplácena) ani výpočet výše podpory nezaměstnaným se nemohou lišit.

Kalkulačka: Spočítejte si, jaká bude podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Maximální podpora v nezaměstnanosti se od 1. ledna 2023 zvyšuje na 22 798 Kč(minimální podpora je cca 4300 Kč - viz níže).

Výpočet WW je založen na průměrné čisté měsíční mzdě v posledním zaměstnání(potvrzení vystavené zaměstnavatelem při skončení pracovního poměru).

Nárok na podporu má i OSVČ (po ukončení nebo přerušení OSVČ) - vizVýpočet podpory OSVČ (OSVČ) 2023.

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2023?

Základní podmínky pro výpočet podpory v nezaměstnanosti se dlouhodobě nemění. I v roce 2023 je to stejné: podpora se vypočítává na základě mzdy za poslední zaměstnání (nebo průměrné mzdy za poslední celé kalendářní čtvrtletí).

Podpora v nezaměstnanosti je:

 • 65 % průměrného příjmu během prvního a druhého měsíce v UP
 • 50 % průměrného příjmu během třetího a čtvrtého měsíce v UP
 • 45 % průměrného příjmu po zbytek času (podpora je způsobilá od 5 do 11 měsíců)

Ale někdy je podpora menší:

 • 45 % průměrné mzdy za celou dobu, pokud je pracovní poměr ukončen bez důvodu (viz níže)
 • 15 % - 11 % průměrné mzdy v ČR, pokud nelze průměrnou mzdu doložit (platí i pro podporu po rodičovské dovolené, po nemocenské po skončení zaměstnání apod.)

V některých případech nemáte nárok na žádný typ podpory:

 • Nejsou splněny podmínky (hlavně minimální pracovní doba)
 • Poslední pracovní místo bylo propuštěno z důvodu závažného porušení právních předpisů.
 • V posledních 6 měsících jste byl odvolán z úřadu práce
 • a další případy

Maximální a minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Od začátku roku 2023 se maximální podpora v nezaměstnanosti zvýší:

 • Maximální podpora 2023 = 22 798 Kč(o 1 310 Kč více než loni)
 • Maximální podpora na rekvalifikaci = 25 549 Kč

„Minimální“ podpora, na kterou má člověk nárok v určitých případech, které neznamenají ukončení předchozího zaměstnání (str.po rodičích,po nemocenskéa další případy).

Minimální podpora se vypočítává na základě průměrné mzdy v ČR(v roce 2023 je to 39 306 Kč):

 • první a druhý měsíc15 % průměrné mzdy v ČR =5896 Kč
 • třetí a čtvrtý měsíc12 % průměrné mzdy v ČR =4717 korun českých
 • Zbytek časuje 11 % průměrné mzdy v ČR =4324 Kč

Maximální délka podpory v nezaměstnanosti 2023

Podpora je způsobilá po dobu několika měsíců; to závisí na věku v době podání žádosti o podporu:

 • 5 měsíců do 50 let
 • 8 měsíců ve věku 50 až 55 let
 • 11 měsíců od 55 let

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2023?

Základní podmínkou nároku na podporu od úřadu práce je minimálně 12 odpracovaných měsíců v posledních 2 letech..

Do "náhradní pracovní doby" se počítá i "odpracovaná" doba: může jít o rodičovskou dovolenou (péče o dítě do 4 let), nemocenskou (neschopnost pracovat po skončení zaměstnání z důvodu nemocenských dávek), péči o osobu blízkou, zdravotní postižení, dobrovolnickou práci a další případy.

Jiné podmínky platí v případě opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti (vždy musí být splněno základních 12 měsíců z posledních 2 let).

Při opětovné žádosti o podporu také záleží na tom, zda byla předchozí podpora plně vyčerpána (celá doba: 5-11 měsíců). A také jak dlouho v nové práci pracujete.

Znovu použít: Veškerá předchozí podpora nebyla vyčerpána:

 • V novém zaměstnání jste pracovali méně než 3 měsíce= máte nárok pouze na zbytek původní doby (neprošlé období předchozí podpory v nezaměstnanosti)
 • V novém zaměstnání pracujete minimálně 3 měsíce.= existuje právo na větší plnou podporu (opět celých 5-11 měsíců)

Opakovat požadavek: veškerá předchozí podpora je vyčerpána:

 • V novém zaměstnání je nutné odpracovat minimálně 6 měsíců., mít nárok na novou podporu v nezaměstnanosti

Přísnější podmínky pro právo na opakovanou údržbu (zřejmě od roku 2024)

V roce 2023 vláda představila řadu úsporných opatření:

 • Jedná se o důchodovou reformu(změna podmínek výpočtu a valorizace důchodů, změna výpočtu a krácení budoucích důchodů, snížení a zpřísnění podmínek pro předčasný odchod do důchodu, zvýšení minimální pracovní doby, oddálení důchodového věku atd.)
 • Pak přijde daňová reforma(zvýšení daní pro podniky, včetně některých zaměstnanců, změny DPH, zvýšení daně z nemovitosti, odstranění daňových slev a výjimek a další změny)
 • Balíček úsporných opatření(zvýšení povinných odvodů pro OSVČ, postupné rušení dotací, postupné rušení státní podpory stavebního spoření, zdravotní pojištění zaměstnanců)

Součástí úsporných opatření by mělo být i zpřísnění podmínek způsobilosti pro WW.Změny musí řešit případy opakovaných žádostí o podporu.

Podle nových podmínek byste měli mít nárok na vyšší podporu pouze v případě, že jste odpracovali alespoň 6 nebo 12 měsíců.(viz aktuální podmínky výše, záleží také na tom, zda byla předchozí podpora plně vyčerpána).

Ostatní podmínky pro nárok na podporu a výpočet podpory se však nesmí měnit. Většina změn navrhovaných vládou by měla vstoupit v platnost začátkem roku 2024 (některé později).

Zvýšení přivýdělku pro nezaměstnané na úřadu práce v roce 2023

Od začátku roku 2023 zzvyšuje minimální mzdu na 17 300 Kč(navýšení o 1100 Kč). Díky tomuto navýšení se také mění maximální částka, kterou lze na úřadu práce vydělat:

 • Maximální přivýdělek na ÚP 2023 = 8 650 Kč(brutto za měsíc)

Nezaměstnaní na ÚP (nenárok na výpomoc) mohou pracovat na dohodu o provedení práce (DPČ), nebo na dohodu o provedení práce či provedení práce (maximálně 20 hodin týdně). Váš příjem nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy.

Nezaměstnaný na úřadu práce, ale bez oprávnění k výkonu OSVČ. Nesmíte ani pracovat na dohodu o provedení práce (DPP).

Snížené dávky v nezaměstnanosti: vážné důvody pro ukončení pracovního poměru

Při skončení pracovního poměru výpovědí nebo smlouvou zaměstnance (nebo i při skončení pracovního poměru ve zkušební době) je důležitý i důvod výpovědi.

Pokud dojde k ukončení pracovního poměru bez závažného důvodu, příspěvek bude činit pouze 45 %průměrný výdělek za celou dobu na úřadu práce.

Závažné důvody jsou uvedeny v § 5c zákoníku práce (zákon č. 435/2004 Sb.):

c) vážné důvody důvody spočívající v
1, nezbytná osobní péče o dítě do 4 let,
2 nezbytná osobní péče fyzické osoby, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV ( úplná závislost). závislost) )3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a hradí jeho potřeby; Tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu blízkou pro účely důchodového pojištění,
3, docházka dítěte do mateřské školy a povinná školní docházka dítěte,
4, místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého z manželů nebo registrovaného partnera,
5, okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6, zdravotní důvody, které Vám podle lékařského doporučení brání v práci nebo v plnění povinnosti součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a odborem Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen "Krajské ředitelství úřadu práce") při zprostředkování zaměstnání, popř
7, jiné vážné osobní důvody, například etické, morální nebo náboženské důvody, nebo důvody hodné zvláštního zřetele,

Příbuzný:

Jak se zaregistrovat na úřadu práce? A kdy jsou dotace způsobilé?
Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ - kalkulačka 2023
Výpočet podpory v nezaměstnanosti - kalkulačka 2023
Datum výplaty: Kdy budou dávky a podpora připsány na účet?
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 06/20/2023

Views: 5239

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.